Editor van de website

Crédit Mutuel Leasing

Naamloze vennootschap met btw-nummer: BE 0887 478 932
Maatschappelijke zetel: De Crayerstraat 14 - 1000 Brussel
Telefoon: 32 (0) 2 626 02 78
Directeur publicatie: M. SALZMAN Pierre, Gedelegeerde Bestuurder

Crédit Mutuel Leasing is een onderneming naar Belgisch recht, die onder het nummer 370 is erkend als onderneming voor het verrichten van leasingactiviteiten zoals vermeld in artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967.

Webhosting

Euro-Information

Vereenvoudigde aandelenvennootschap
Maatschappelijke zetel: 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen - F. 67 000 Straatsburg
In geschreven in het handelsregister van Straatsburg onder nummer B 312 730 674
Telefoon: 00 33 3 88 14 88 14

De editor verbindt er zich toe om alle wetten betreffende de implementatie en de activiteit van de website na te leven.

Aansprakelijkheid

Crédit Mutuel Leasing aanvaardt geen aansprakelijkheid betreffende de inhoud van deze pagina's. Crédit Mutuel Leasing kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien de documenten en de bijbehorende grafische elementen die op deze server worden gepubliceerd technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. Crédit Mutuel Leasing behoudt zich het recht om op elk moment wijzigingen uit te voeren aan de inlichtingen die op deze server zijn geplaatst. Bovendien kan de toegang tot bepaalde producten en diensten om overeengekomen redenen beperkt zijn.

De op deze pagina's beschreven producten en diensten mogen niet als een commercieel aanbod worden gezien. Alleen de competente diensten van Crédit Mutuel Leasing, de mensen die verantwoordelijk zijn voor de commercialisering, kunnen de eventuele beschikbaarheid van de betroffen diensten en producten bepalen en de momenteel erop van toepassing zijnde voorwaarden met inbegrip van de tariefvoorwaarden, vastleggen.

De hypertextlinks die in deze website zijn aangebracht en die naar andere bronnen op het internet verwijzen zijn niet bindend voor de aansprakelijkheid van Crédit Mutuel Leasing met name de aansprakelijkheid voor de content van de andere directe of indirecte bronnen.

Crédit Mutuel Leasing is niet verantwoordelijk voor de hyperlinks die naar deze website kunnen verwijzen en verbiedt aan iedereen om zonder haar uitdrukkelijke en voorafgaand toestemming een dergelijke link aan te brengen.

Bescherming van het privé-leven en persoonsgegevens

Crédit Mutuel Leasing Benelux verbindt zich ertoe het door u in hen gestelde vertrouwen nauwgezet te eerbiedigen en de regelgeving toe te passen inzake de bescherming van het privé-leven zoals bepaald door de wet van 8 december 1992 en de algemene regelgeving inzake de bescherming van de persoonsgegevens van 27 april 2016, evenals de hieruit voortvloeiende deontologische principes betreffende het gebruik van persoonlijke informatie en de mate waarin u aangezet kan worden deze mede te delen bij uw bezoek aan of raadpleging van hun website. Overeenkomstig de van kracht zijnde reglementering beschikt u over het recht verzet aan te tekenen (in functie van de rechtsgeldigheid van de verwerking) tegen de toegankelijkheid, wijziging en vernietiging van de u betreffende persoonsgegevens.

Om deze rechten uit te oefenen kunt u zich richten tot volgend adres:

Crédit Mutuel Leasing Benelux Klantendienst

via de post: De Crayerstraat 14, 1000 Brussel

via e-mail: belgium@cmleasing.be

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw gegevens behandelen of over de manier waarop wij u toelaten uw rechten uit te oefenen, dan kunt u klacht indienen bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

B-1000 Brussel

Tel: +32 2 274 48 00

via e-mail: contact@apd-gba.be

via website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Raadpleeg ons Handvest inzake veiligheid en beheer van persoonsgegevens [PDF - 62 ko].

Vermelding van de rechten

De teksten en de grafische elementen, de presentatie en samenstelling ervan zoals die op deze website te zien zijn, zijn het uitsluitende eigendom van Crédit Mutuel Leasing. Deze werkstukken zijn beschermd door de wetten van alle landen ter wereld en door de internationale verdragen.

Crédit Mutuel Leasing en het logo van de onderneming zijn beschermde merkelementen.

Voor alle direct door Crédit Mutuel Leasing verzamelde persoonsgegevens die op deze site worden verspreid is vooraf toestemming gevraagd aan de betrokken personen.

Voor alle in deze website gebruikte logo's, inlichtingen op naam die aan een derde behoren evenals voor de verspreiding van artikels uit de geschreven pers werd op voorhand uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming gevraagd (per brief of via elektronische weg).

Gebruikslicentie

Door naar deze website of een van de elementen daarvan te surfen accepteert u een door Crédit Mutuel Leasing verleende licentie onder de hierna vastgestelde voorwaarden.

De toegang tot de producten en diensten die op deze website zijn beschreven kan voor bepaalde personen of in zekere landen onderworpen zijn aan beperkingen. Geen enkel van de hier gepresenteerde producten of diensten wordt door Crédit Mutuel Leasing aan iemand geleverd, indien de wet van zijn land van oorsprong of van om elk ander hem betreffend land, dit verbiedt. Wij verzoeken de lezer van dit bericht om zich ervan te vergewissen of het voor hem wettelijk is toegestaan dat hij zich in het land van waaruit de verbinding tot stand wordt gebracht, toegang verschaft tot deze website.

Artikel 1

Uit hoofde van de onderhavige licentie zijn uitsluitend de volgende rechten verleend:

  • een privé, persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht van de inhoudvan van de website of van een van de elementen daarvan,
  • een reproductierecht voor opslag met het oog op voorstelling op standalone scherm en reproductie in één exemplaar voor reservekopie of afdruk op papier,
  • bij elk gebruik van documenten van om het even welke aard, die afkomstig zijn van deze website, dient de bron te worden vermeld

Artikel 2

Onder voorbehoud van de hiervoor verleende rechten zijn zelfs gedeeltelijke voorstelling en/of reproductie van de content van deze website en/of van een van de elementen ervan uitdrukkelijk verboden en met name:

  • het gebruik van een van de elementen van de website in een netwerkcomputeromgeving, via het systeem van links, voor commerciële doeleinden en/of voor verspreiding. Zijn voornamelijk verboden: de presentatie van een pagina van deze site in een niet tot Crédit Mutuel Leasing behorende omgeving (door de 'framing'-techniek) en het invoegen van een aan Crédit Mutuel Leasing behorende pagina in een pagina die niet aan Crédit Mutuel Leasing behoort (middels de 'in line linking'-techniek).
  • de herhaalde en systematische extractie van al dan niet beschermde elementen van de site die eventueel schade aan Crédit Mutuel Leasing Crédit Mutuel Leasing kan berokkenen.

Het aanbrengen van links naar de pagina met het adres http://www.creditmutel-leasing.be is echter wel toegelaten indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • dat deze pagina wordt getoond onder dit (deze) adres(sen), dat indien de links vertrekken vanaf het beeldmerk Crédit Mutuel Leasing de reproductie en voorstelling alleen voor dit doeleinde toestaat.
  • dat de sites die links naar dit adres bezitten een activiteit uitoefenen en inlichtingen, beelden en elke andere drager verspreiden die in overeenstemming zijn met de openbare orde en de goede zeden en dat deze algemeen gesteld, in overeenstemming zijn met het Belgische recht.

Crédit Mutuel Leasing behoudt zich het recht om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Crédit Mutuel Leasing behoudt zich het recht om de inhoud van deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk volgens de bepalingen van dit document zijn verleend, zijn voorbehouden door Crédit Mutuel Leasing.

Web Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een analyse tool geleverd door Google Inc, om de aangeboden service te verbeteren.

Google Analytics is geparametreerd met de functie verberging IP adres die maar gedeeltelijk uw IP adres registreert, zodat u niet kan worden geïdentificeerd door deze analyse tool.

U kunt echter met de volgende link u browser aanpassen om de inzameling van informatie door Google analytics te desactiveren en te weigeren.

Copyright © 2020 Crédit Mutuel Leasing (Crédit Mutuel Alliance Fédérale)