Uitgever van de website

Crédit Mutuel Leasing Benelux SA

Naamloze vennootschap met BTW-nummer: BE 0887 478 932 en ondernemingsnummer 0887.478.932 (RPR Brussel)
Maatschappelijke zetel: De Crayerstraat 14 – 1000 Brussel
Telefoon: 32 (0) 2 626 02 78
E-mail : benelux@cmleasing.be

Directeur publicatie: M. SALZMAN Pierre, Gedelegeerde Bestuurder

Crédit Mutuel Leasing Benelux is een vennootschap naar Belgisch recht erkend onder nummer  370 voor de leaseverrichtingen bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967.

Zij is in die hoedanigheid onderworpen aan de controle van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, waarvan de gegevens de volgende zijn:

City Atrium C
Progrèsstraat 20 – 1210 Brussel
Telefoon: 0800 120 33 - Fax: 0800 120 57
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Crédit Mutuel Leasing Benelux is lid van de Belgische leasingvereniging.

Host van de website

Euro-Information

Vennootschap met Vereenvoudigde aandelen
Maatschappelijke zetel: 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen - F. 67 905 Strasbourg cedex 9
Ingeschreven in het Handels- en vennootschapsregister Strasbourg B 312 730 674
Telefoon: 00 33 3 88 14 88 14

De uitgever verbindt zich ertoe alle wetten met betrekking tot het opzetten en de activiteit van de website na te leven.

Inhoud van de website en aansprakelijkheid

De op deze pagina's beschreven producten en diensten vormen geen commercieel aanbod. Alleen de bevoegde diensten van Crédit Mutuel Leasing Benelux, die verantwoordelijk zijn voor de commercialisering, hebben de bevoegdheid om de beschikbaarheid van de betrokken diensten en producten te bepalen en de thans geldende voorwaarden, inclusief tarieven, vast te stellen die er op van toepassing zijn.

Behalve in geval van opzet of grove schuld van haar zijde, aanvaardt Crédit Mutuel Leasing Benelux geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze pagina's en voor de toegang tot de website (inclusief het eventuele gebruik van de gegevens op deze pagina's). Crédit Mutuel Leasing Benelux kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld indien de op deze website gepubliceerde informatie, documenten en grafische elementen onjuistheden of typografische fouten bevatten. Crédit Mutuel Leasing Benelux behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de informatie op deze website of om de toegang tot deze website geheel of gedeeltelijk uit te sluiten. Bovendien kan de toegang tot bepaalde producten en diensten om conventionele redenen worden beperkt.

De hyperlinks geplaatst als onderdeel van de website naar andere bronnen op het internet vallen niet onder de aansprakelijkheid van Crédit Mutuel Leasing Benelux, met name voor wat betreft de inhoud van andere directe of indirecte bronnen.

Crédit Mutuel Leasing Benelux is niet verantwoordelijk voor hyperlinks die naar deze website kunnen verwijzen en eenieder is verboden dergelijke links te plaatsen zonder haar uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij online-diensten en persoonsgegevens

Crédit Mutuel Leasing Benelux verbindt zich ertoe het vertrouwen dat u haar geeft strikt na te leven en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en de toepasselijke regelgeving toe te passen.

De informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Crédit Mutuel Leasing Benelux (inclusief al uw rechten) wordt beschreven in het Handvest inzake veiligheid en beheer van persoonsgegevens [PDF - 62 ko].

Klachten

Ervaart u moeilijkheden of wenst u uitleg? Hieronder treft u de te volgen stappen om contact op te nemen met de contactpersoon die het meest geschikt is om de beste oplossing te vinden. Wij streven dagelijks een relatie na op basis van duidelijkheid, wat de garantie voor uw vertrouwen en loyaliteit is. Ondanks onze voortdurende zorg om u de beste service te bieden, kunnen er problemen ontstaan.

In de eerste plaats:
Raadpleeg uw gebruikelijke contactpersoon, altijd tot uw beschikking.

In de tweede plaats:
Indien u niet tevreden bent met het antwoord, heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met de Klachtendienst van Crédit Mutuel Leasing Benelux om uw verzoek te laten beoordelen. U kunt deze dienst bereiken:

  • per post op het volgende adres: Crédit Mutuel Leasing Benelux, Klachtendienst, Crayerstraat 14, 1000 Brussel
  • per e-mail: benelux@cmleasing.be

In de derde plaats:
In de laatste instantie kunt u uw dossier voorleggen bij Ombudsfin (www.ombudsfin.be), bemiddelingsdienst voor financiële diensten, telefonisch bereikbaar op +32 (0)2 545 77 70 of via ombudsman@ombudsfin.be

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten en grafische elementen, de presentatie en de assemblage ervan op deze website zijn het exclusieve eigendom van Crédit Mutuel Leasing Benelux. Ze zijn werken en worden als zodanig beschermd door de wetten van landen over de hele wereld en door de internationale verdragen.

Crédit Mutuel Leasing Benelux en haar logo zijn beschermd door het merkenrecht.

Alle gegevens met betrekking tot personen die rechtstreeks door Crédit Mutuel Leasing Benelux worden verzameld en op deze website worden verspreid, zijn onderworpen aan een voorafgaande toestemming van de betrokkenen.

Elk gebruik op deze website van logo's, nominatieve informatie die toebehoren aan een derde, evenals elke verspreiding van artikelen die in de geschreven pers verschenen zijn, is vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk (op papier of elektronisch) toegestaan.

Gebruikslicentie

Door uw bezoek aan deze website of een van de onderdelen ervan, gaat u akkoord met een licentie van Crédit Mutuel Leasing Benelux onder de hierna beschreven voorwaarden.

De toegang tot producten en diensten die op deze website worden beschreven, kan worden beperkt ten aanzien van bepaalde personen of landen. Geen van de hier aangeboden producten of diensten zal worden geleverd door Crédit Mutuel Leasing Benelux aan een persoon als de wet van zijn land van herkomst of van een ander land dat daarop betrekking heeft, dit verbiedt. De lezer van dit bericht wordt verzocht zich ervan te vergewissen dat hij/zij wettelijk gemachtigd is om zich aan te melden op deze website in het land van waaruit de verbinding is gesloten..

Artikel 1

Op grond van deze licentie worden uitsluitend de volgende rechten verleend:

  • een privé-, persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de inhoud van de website of een van de elementen ervan;
  • een reproductierecht voor opslag voor weergave op één scherm en voor reproductie, in één exemplaar, voor back-ups of het afdrukken op papier;
  • voor elk gebruik van documenten van welke aard dan ook van deze website is vermelding van de bron vereist.

Artikel 2

Onder voorbehoud van de hierboven verleende rechten, is uitdrukkelijk elke weergave en/of reproductie verboden, zelfs gedeeltelijk, van de inhoud van deze website en/of een van zijn elementen, met name:

  • elk gebruik van een van de elementen van de website voor commerciële en/of distributiedoeleinden in een netwerkcomputer, door middel van links. Het is met name verboden om een pagina van deze website te presenteren in een kader dat niet behoort tot Crédit Mutuel Leasing Benelux (via de techniek van ‘framing’) en het plaatsen van een afbeelding van Crédit Mutuel Leasing Benelux op een pagina die niet behoort tot Crédit Mutuel Leasing Benelux (via de techniek van ‘in line linking’).
  • Herhaalde en systematische extractie van al dan niet beschermde elementen van de website die om het even welke schade veroorzaakt bij Crédit Mutuel Leasing Benelux.

Het maken van links naar de pagina met het adres http://www.creditmutuel-leasing.be is evenwel toegestaan onder de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • dat deze pagina onder dit/deze adres(sen) verschijnt dat indien de links worden geplaatst op basis van het beeldmerk, Crédit Mutuel Leasing Benelux alleen toestemming geeft voor reproductie en weergave ervan;
  • dat websites die links naar dit adres gebruiken een activiteit uitoefenen en informatie, afbeeldingen en andere media verspreiden in overeenstemming met de openbare orde en de goede zeden en in het algemeen voldoen aan de Franse wetgeving.

Crédit Mutuel Leasing Benelux behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Crédit Mutuel Leasing Benelux behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst zijn verleend, zijn voorbehouden aan Crédit Mutuel Leasing Benelux.

Cookies

Het cookiebeleid van Crédit Mutuel Leasing Benelux kan worden geraadpleegd op deze pagina.

Copyright © 2021 Crédit Mutuel Leasing (Crédit Mutuel Alliance Fédérale)