België

Verklaring inzake gegevensbescherming en respect voor het privéleven

Crédit Mutuel Leasing Benelux (hierna “Crédit Mutuel Leasing” of “wij”) hecht veel belang aan de bescherming van de privacy en het respect voor het privéleven.

Deze verklaring is gericht aan natuurlijke personen, huidige of potentiële klanten van Crédit Mutuel Leasing evenals andere natuurlijke personen en belanghebbenden (contactpersonen, borgstellers, wettelijke vertegenwoordigers en hun economisch rechthebbenden, enz...) (hierna de “betrokkenen” of “u”).

Ze heeft als doel u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken (“uw gegevens”) en u te informeren over uw rechten. De verwerking van uw persoonsgegevens is gericht op het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw persoonsgegevens.

In deze verklaring vindt u ook meer informatie over uw rechten inzake de persoonlijke levenssfeer en op welke wijze u deze kunt uitoefenen (zie paragraaf 7).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Crédit Mutuel Leasing Benelux
De Crayerstraat 14
1000 Brussel
België

In onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, ook indien wij gebruikmaken van de diensten van onderaannemers.

Wie is uw contactpunt voor de bescherming van uw gegevens (DPO)?

Dienst Risicobeheer en Compliance / Direction des Risques et de la Conformité van Crédit Mutuel Leasing, gevestigd te Tour D2, 17 bis Place des Reflets, 92988 Paris La Défense, Frankrijk

Welke gegevens verwerken wij en voor welke doeleinden?

De verwerkingen hebben voornamelijk betrekking op het beheer van de contractuele relatie, van de handelsrelatie en op de geabonneerde producten en diensten, op het personaliseren van onze relatie met inbegrip van commerciële activiteiten, invordering, risicobeoordeling, beveiliging en preventie inzake wanbetalingen en fraude, bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, het afhandelen van incidenten en de uitvoering van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

A. De gegevens die we moeten verwerken om de overeenkomst die ons verbindt uit te voeren of de op uw verzoek precontractuele maatregelen te nemen
Deze gegevens worden verwerkt met het oog op het beheer van precontractuele, contractuele betrekkingen en de uitvoering van onze diensten (bijvoorbeeld: uitvoeren van transacties, versturen van brieven, verrichten van uw betalingen, enz...).

 • Uw identificatiegegevens: naam, voornaam, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats;
 • Uw contactgegevens: telefoonnummer vaste/mobiele telefoon, e-mailadres, woonplaats, ander fysiek adres dan dat van de woonplaats;
 • De gegevens in verband met uw persoonlijke status (met name burgerlijke staat), gezinssituatie (met name burgerlijke staat), professionele status;
 • De gegevens over uw transacties (uitvoering van uw krediet, enz...), uw producten;
 • De gegevens die verband houden met de analyse van uw situatie voordat een financiering wordt toegekend: voorafgaand aan het toekennen van een financiering analyseren wij de gegevens die we relevant achten (aanslagbiljetten, balansen, inkomsten, uitgaven, lasten, enz...) en kunnen wij bijvoorbeeld een kredietverleningsbeslissing nemen op basis van uw kredietgeschiedenis en/of een risicoscore gebruiken op basis van uw antwoorden en uw profiel. Deze beslissing zal echter ook gebaseerd zijn op de beoordeling van andere factoren door onze teams (het gaat dus niet om een volledig geautomatiseerd besluit).

B. De gegevens die wij verwerken in het kader van een wettelijke verplichting

 • Gegevens met betrekking tot onze verplichtingen inzake het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (zie met name de wet van 18 september 2017):
  We zijn verplicht om alle mogelijke middelen in te zetten om witwaspraktijken of financiering te voorkomen, op te sporen en indien nodig aan de bevoegde autoriteiten te melden. Daartoe is het volgende nodig:
  1. wij dienen u te identificeren, als klant of vertegenwoordiger; waartoe een kopie van uw identiteitskaart nodig is; derhalve zullen wij uw elektronische identiteitskaart (eID) automatisch aflezen. We bewaren alleen de wettelijk verplichte informatie waartoe wij via uw eID toegang hebben.
  2. om uw profiel in termen van het ‘witwasrisico’ te bepalen en u te classificeren in een risicocategorie in verband met ons klantenacceptatiebeleid; hiervoor verzamelen wij met name de gegevens over uw activiteitensector, de staat en herkomst van uw vermogen (sparen, nalatenschap, verkoop van onroerend goed, enz...), uw eventuele situatie van ‘politiek blootgestelde persoon’;
  3. om uw verrichtingen en transacties te controleren, bepaalde operaties of transacties te blokkeren en, indien van toepassing, u aan te melden bij de Cel Financiële Informatieverwerking (CFI), waarover wij u niet wettelijk kunnen informeren.
 • Gegevens over onze verplichtingen op het gebied van terrorismebestrijding en wetgeving over embargo’s:
  Wij zijn verplicht om de klantgegevens te filteren op sanctielijsten. De transacties worden bovendien gecontroleerd. In sommige gevallen worden onderliggende documenten aangevraagd en kunnen betalingen geblokkeerd worden.
 • Gegevens specifiek gerelateerd aan uw bedrijf.
  Voordat het contract wordt gesloten, moeten we een bepaalde hoeveelheid informatie over uw bedrijf verzamelen waarmee we kunnen beslissen of we het contract al dan niet aangaan.
 • Gegevens die worden verwerkt in het kader van het toezicht op onze activiteiten: als geregistreerd bedrijf voor de uitoefening van leasingactiviteiten in België zijn wij verplicht om bepaalde gegevens over u te verwerken met het oog op het opsporen, voorkomen, beperken van potentiële risico's voor ons bedrijf.

C. De gegevens die wij verwerken om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen
Naast de bovengenoemde omstandigheden die ons in staat stellen uw gegevens te verwerken, kunnen wij dezeook verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang als bedrijf.

In dat geval zorgen wij uiteraard voor een evenwicht tussen ons belang en uw rechten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang, mits wij geen dwingende gronden hebben om de verwerking voort te zetten.

 • Klantprofiel: op basis van de analyse van uw verrichtingen, producten en diensten, uw financiële situatie (inkomsten, tegoeden, uitgaven, toezeggingen, enz...) en gezinssituatie (bijvoorbeeld gezinssamenstelling), activiteitensector, enz... stellen wij een klantprofiel voor marketingdoeleinden op om u eventueel per e-mailproducten of diensten aan te bieden die het meest interessant voor u kunnen zijn.
 • Sommige van de bovenvermelde gegevens worden geanalyseerd en gebruikt door Crédit Mutuel Leasing voor het opstellen van statistieken en risicomodellen (indien van toepassing op groepsniveau waarvan Crédit Mutuel Leasing deel uitmaakt). Deze statistieken stellen ons in staat om strategische keuzes te maken voor Crédit Mutuel Leasing (of de Groep) en om de analyse van klanten, fraude, processen uit te voeren en om risico's in het algemeen te analyseren.
  Sommige van de bovenstaande gegevens worden geanalyseerd en gebruikt door Crédit Mutuel Leasing voor het uitvoeren van testen, het verzorgen van opleidingen van het personeel en controles op de kwaliteit van de dienst. We kunnen bijvoorbeeld uw klantprofiel gebruiken als model om interne opleidingen te organiseren of onze diensten te optimaliseren.
 • De persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt met het oog op de administratie, het risicobeheer en controles op de organisatie van de Groep (zoals naleving/compliance, voorkoming van het witwassen, gerelateerde onderzoeken, bescherming van beleggers,...), risicobeheer, klachtenbeheer, internetaudit en externe audit, enz...
 • De persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden om u, eventueel per e-mail of op een andere manier elektronisch/per telefoon, producten/diensten aan te bieden gepromoot door Crédit Mutuel Leasing of door de bedrijven van de Groep waarvan Crédit Mutuel Leasing deel uitmaakt, alsook om u informatie te sturen over Crédit Mutuel Leasing of over de bedrijven van de Groep waarvan Crédit Mutuel Leasing deel uitmaakt.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Over het algemeen verzamelen wij uw gegevens rechtstreeks van u via formulieren. Wij raadplegen echter soms externe bronnen om bepaalde gegevens te verzamelen in het kader van de bovengenoemde doeleinden.

We raadplegen bijvoorbeeld de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, het rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen om de vertegenwoordigingsbevoegdheden van de zaakvoerders of bestuurders van rechtspersonen te bevestigen.

We raadplegen ook online media, informatiewebsites of websites van klanten of databases van derden om ons te informeren over mogelijke risico's die verband houden met een klant in het kader van onze taken van openbaar belang, ter voorkoming van witwassen, terrorismebestrijding en om aan onze embargoverplichtingen te voldoen (zie hierboven).

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

 • Crédit Mutuel Leasing: alleen de personen die hiervoor toestemming hebben gekregen en voor wie uw gegevens relevant zijn voor de uitvoering van hun opdracht, hebben toegang tot deze gegevens (bijvoorbeeld diensten die zorgen voor de uitvoering van transacties en het opsporen van fraude).
 • De entiteiten van de Groep waarvan Crédit Mutuel Leasing deel uitmaakt (de ondernemingen die zeggenschap hebben over Crédit Mutuel Leasing, de ondernemingen die onder zeggenschap staan van Crédit Mutuel Leasing en de ondernemingen die onder zeggenschap staan van alle ondernemingen, hierna de “Groep” genoemd), kunnen ook uw gegevens uitwisselen en centraliseren met het oog op het opstellen van uw geconsolideerd risicoprofiel en de invoering en uitvoering van een coherent beleid voor de acceptatie en opvolging van de klanten.
 • De verbonden entiteiten die behoren tot de Groep waartoe Crédit Mutuel Leasing behoort, in België of in het buitenland, met name om een geconsolideerd risicoprofiel van de klant op te stellen, vereist door de antiwitwaswetgeving, in het kader van de administratie, het risicobeheer (met name kredietrisico) en het toezicht op de organisatie van de Groep.
 • De fiscale, gerechtelijke of reglementaire autoriteiten, op basis van een wettelijke verplichting: bijvoorbeeld in uitvoering van een verzoek van een gerechtelijke/administratieve/reglementaire autoriteit.
 • Onze onderaannemers: ze kunnen alleen handelen op basis van onze instructies en zijn rechtstreeks verplicht om – net zoals wij – de verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (met name vertrouwelijkheid en veiligheid) na te leven.
 • Onze tussenpersonen: zij kunnen alleen handelen op basis van een partnerschapsovereenkomst en zijn rechtstreeks gehouden de verplichtingen uit de regelgeving na te komen.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

 • De gegevens die circuleren binnen de Groep, waarvan Crédit Mutuel Leasing deel uitmaakt, verlaten in principe niet het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (EER).
 • Bepaalde gegevens kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers of gezamenlijke verantwoordelijken buiten de EER. In dat geval zal Crédit Mutuel Leasing ervoor zorgen dat dit landen zijn die vallen onder een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (dat wil zeggen dat ze een niveau van bescherming bieden dat gelijkwaardig is aan de EER-lidstaten).

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de gegevens die wij verwerken?

 • Recht op toegang tot uw gegevens: U hebt te allen tijde het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens en om kosteloos een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen die Crédit Mutuel Leasing verwerkt.
 • Recht op rectificatie van uw gegevens: U kunt onjuiste gegevens corrigeren of onvolledige gegevens aanvullen.
 • Recht op verwijdering van uw gegevens en recht op beperking van de verwerking van uw gegevens: In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen de gegevens die wij verwerken te verwijderen de verwerking van uw gegevens op te schorten of te beperken, wanneer wij uw gegevens verwerken in het gerechtvaardigd belang van Crédit Mutuel Leasing – bijvoorbeeld opleiding van het personeel – of als u de juistheid van sommige van uw gegevens betwist, de tijd om deze te controleren.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens: In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om de door u verstrekte gegevens die wij in uitvoering van onze overeenkomst hebben verwerkt, indien dit technisch mogelijk is, door te sturen naar u zelf of rechtstreeks naar een derde.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, met name in het geval van direct marketing: U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor marketing- of marketingdoeleinden, met inbegrip van het profiel dat wij voor dit doel van u hebben vastgesteld voor de gerechtvaardigde belangen van Crédit Mutuel Leasing, tenzij we dwingende gerechtvaardigde redenen hebben om dit niet te aanvaarden.
 • Uitvoering van uw rechten: u kunt uw bovenstaande rechten kosteloos uitoefenen door contact op te nemen met onze DPO, die uw eerste aanspreekpunt is op het gebied van privacy, op elk moment per brief aan de Dienst Risicobeheer en Compliance: Direction des Risques et de la Conformité de Crédit Mutuel Leasing, gevestigd te Tour D2, 17 bis Place des Reflets, 92988 Paris La Défense, Frankrijk.
  Bij het uitoefenen van uw rechten is Crédit Mutuel Leasing verplicht om uw identiteit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te controleren om te voorkomen dat een andere persoon uw rechten in uw plaats uitoefent. In dit kader kan dus een kopie van uw identiteitskaart gevraagd worden.
 • Uitzonderingen op uw rechten in verband met het voorkomen van witwassen en de financiering van terrorisme: Met betrekking tot de gegevens die wij over u moeten verwerken onder de preventieve reglementering inzake het witwassen en terrorismebestrijding (zie paragraaf 3) is de uitoefening van uw rechten beperkt bij wet van 18 september 2017.
  U hebt namelijk geen recht op inzage en rectificatie van uw gegevens, noch het recht op vergetenheid (wissing), op overdraagbaarheid van uw gegevens, of om bezwaar te maken, noch het recht om niet te worden geprofileerd of om u te laten weten dat er veiligheidsproblemen zijn. Uw recht op toegang tot de gegevens die wij in dit kader verwerken, wordt indirect uitgeoefend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie hieronder).
 • Als u een klacht hebt over de uitoefening van uw rechten: Elke klacht met betrekking tot de uitoefening van uw rechten kan schriftelijk worden gemeld aan de Dienst Risicobeheer en Compliance: Direction des Risques et de la Conformité de Crédit Mutuel Leasing, gevestigd te Tour D2, 17 bis place des Reflets, 92988 Paris La Défense, Frankrijk.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming: Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw gegevens verwerken of hoe wij u in staat stellen uw rechten uit te oefenen, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 te 1000 Brussel, telefoon: +32 2 274 48 00, fax: +32 2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be, website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Wat is de bewaartermijn van uw gegevens?

In het algemeen beperken wij het bewaren van uw gegevens tot een strikt minimale termijn en verwijderen we ze zodra de reden waarom we ze hebben verzameld niet meer bestaat.

 • Gegevens die worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting: De gegevens die wij op grond van een wettelijke verplichting moeten verwerken, worden bewaard binnen de wettelijke termijn.
 • Verwerkte gegevens voor het onderzoek van uw dossier: We bewaren de gegevens 3 jaar na de laatste contactdatum indien er tussen ons geen lease-overeenkomst is afgesloten.
 • Gegevens verwerkt om de uitvoering van het contract te verzekeren: Wij bewaren de gegevens 10 jaar na het einde van de overeenkomst of de uitvoering van de transactie, aangezien binnen deze termijn bezwaren kunnen worden opgeworpen. Deze termijn van 10 jaar zou kunnen worden verlengd indien een betwisting na deze 10 jaar wordt voortgezet.
 • Gegevens verwerkt in het gerechtvaardigd belang van Crédit Mutuel Leasing: de gegevens over de elektronische communicatie en de inhoud ervan kunnen worden bewaard tot het einde van de periode gedurende welke de onderliggende verrichting in rechte kan worden betwist.

Diversen

Deze verklaring zal regelmatig worden geactualiseerd om rekening te houden met wijzigingen in de wet- en regelgeving.
Wij nodigen u uit om kennis te nemen van de laatste versie die voor u beschikbaar is op onze websites.

Voor meer informatie over de privacywetgeving in België kunt u de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit raadplegen: www.privacycommission.be.

Nederland

Verklaring inzake gegevensbescherming en respect voor het privéleven

Crédit Mutuel Leasing Benelux (hierna “Crédit Mutuel Leasing” of “wij”) hecht veel belang aan de bescherming van de privacy en het respect voor het privéleven.

Deze verklaring is gericht aan natuurlijke personen, huidige of potentiële klanten van Crédit Mutuel Leasing evenals andere natuurlijke personen en belanghebbenden (contactpersonen, borgstellers, wettelijke vertegenwoordigers en hun economisch rechthebbenden, enz...) (hierna de “betrokkenen” of “u”).

Ze heeft als doel u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken (“uw gegevens”) en u te informeren over uw rechten. De verwerking van uw persoonsgegevens is gericht op het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw persoonsgegevens.

In deze verklaring vindt u ook meer informatie over uw rechten inzake de persoonlijke levenssfeer en op welke wijze u deze kunt uitoefenen (zie paragraaf 7).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Crédit Mutuel Leasing Benelux
De Crayerstraat 14
1000 Brussel
België

In onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, ook indien wij gebruikmaken van de diensten van onderaannemers.

Wie is uw contactpunt voor de bescherming van uw gegevens (DPO)?

Dienst Risicobeheer en Compliance / Direction des Risques et de la Conformité van Crédit Mutuel Leasing, gevestigd te Tour D2, 17 bis Place des Reflets, 92988 Paris La Défense, Frankrijk

Welke gegevens verwerken wij en voor welke doeleinden?

De verwerkingen hebben voornamelijk betrekking op het beheer van de contractuele relatie, van de handelsrelatie en op de geabonneerde producten en diensten, op het personaliseren van onze relatie met inbegrip van commerciële activiteiten, invordering, risicobeoordeling, beveiliging en preventie inzake wanbetalingen en fraude, bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, het afhandelen van incidenten en de uitvoering van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

A. De gegevens die we moeten verwerken om de overeenkomst die ons verbindt uit te voeren of de op uw verzoek precontractuele maatregelen te nemen
Deze gegevens worden verwerkt met het oog op het beheer van precontractuele, contractuele betrekkingen en de uitvoering van onze diensten (bijvoorbeeld: uitvoeren van transacties, versturen van brieven, verrichten van uw betalingen, enz...).

 • Uw identificatiegegevens: naam, voornaam, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats;
 • Uw contactgegevens: telefoonnummer vaste/mobiele telefoon, e-mailadres, woonplaats, ander fysiek adres dan dat van de woonplaats;
 • De gegevens in verband met uw persoonlijke status (met name burgerlijke staat), gezinssituatie (met name burgerlijke staat), professionele status;
 • De gegevens over uw transacties (uitvoering van uw krediet, enz...), uw producten;
 • De gegevens die verband houden met de analyse van uw situatie voordat een financiering wordt toegekend: voorafgaand aan het toekennen van een financiering analyseren wij de gegevens die we relevant achten (aanslagbiljetten, balansen, inkomsten, uitgaven, lasten, enz...) en kunnen wij bijvoorbeeld een kredietverleningsbeslissing nemen op basis van uw kredietgeschiedenis en/of een risicoscore gebruiken op basis van uw antwoorden en uw profiel. Deze beslissing zal echter ook gebaseerd zijn op de beoordeling van andere factoren door onze teams (het gaat dus niet om een volledig geautomatiseerd besluit).

B. De gegevens die wij verwerken in het kader van een wettelijke verplichting

 • Gegevens met betrekking tot onze verplichtingen inzake het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (zie met name de wet van 18 september 2017):
  We zijn verplicht om alle mogelijke middelen in te zetten om witwaspraktijken of financiering te voorkomen, op te sporen en indien nodig aan de bevoegde autoriteiten te melden. Daartoe is het volgende nodig:
  1. wij dienen u te identificeren, als klant of vertegenwoordiger; waartoe een kopie van uw identiteitskaart nodig is; derhalve zullen wij uw elektronische identiteitskaart (eID) automatisch aflezen. We bewaren alleen de wettelijk verplichte informatie waartoe wij via uw eID toegang hebben.
  2. om uw profiel in termen van het ‘witwasrisico’ te bepalen en u te classificeren in een risicocategorie in verband met ons klantenacceptatiebeleid; hiervoor verzamelen wij met name de gegevens over uw activiteitensector, de staat en herkomst van uw vermogen (sparen, nalatenschap, verkoop van onroerend goed, enz...), uw eventuele situatie van ‘politiek blootgestelde persoon’;
  3. om uw verrichtingen en transacties te controleren, bepaalde operaties of transacties te blokkeren en, indien van toepassing, u aan te melden bij de Cel Financiële Informatieverwerking (CFI), waarover wij u niet wettelijk kunnen informeren.
 • Gegevens over onze verplichtingen op het gebied van terrorismebestrijding en wetgeving over embargo’s:
  Wij zijn verplicht om de klantgegevens te filteren op sanctielijsten. De transacties worden bovendien gecontroleerd. In sommige gevallen worden onderliggende documenten aangevraagd en kunnen betalingen geblokkeerd worden.
 • Gegevens specifiek gerelateerd aan uw bedrijf.
  Voordat het contract wordt gesloten, moeten we een bepaalde hoeveelheid informatie over uw bedrijf verzamelen waarmee we kunnen beslissen of we het contract al dan niet aangaan.
 • Gegevens die worden verwerkt in het kader van het toezicht op onze activiteiten: als geregistreerd bedrijf voor de uitoefening van leasingactiviteiten in België zijn wij verplicht om bepaalde gegevens over u te verwerken met het oog op het opsporen, voorkomen, beperken van potentiële risico's voor ons bedrijf.

C. De gegevens die wij verwerken om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen
Naast de bovengenoemde omstandigheden die ons in staat stellen uw gegevens te verwerken, kunnen wij dezeook verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang als bedrijf.

In dat geval zorgen wij uiteraard voor een evenwicht tussen ons belang en uw rechten.

 • Klantprofiel: op basis van de analyse van uw verrichtingen, producten en diensten, uw financiële situatie (inkomsten, tegoeden, uitgaven, toezeggingen, enz...) en gezinssituatie (bijvoorbeeld gezinssamenstelling), activiteitensector, enz... stellen wij een klantprofiel voor marketingdoeleinden op om u eventueel per e-mailproducten of diensten aan te bieden die het meest interessant voor u kunnen zijn.
 • Sommige van de bovenvermelde gegevens worden geanalyseerd en gebruikt door Crédit Mutuel Leasing voor het opstellen van statistieken en risicomodellen (indien van toepassing op groepsniveau waarvan Crédit Mutuel Leasing deel uitmaakt). Deze statistieken stellen ons in staat om strategische keuzes te maken voor Crédit Mutuel Leasing (of de Groep) en om de analyse van klanten, fraude, processen uit te voeren en om risico's in het algemeen te analyseren.
  Sommige van de bovenstaande gegevens worden geanalyseerd en gebruikt door Crédit Mutuel Leasing voor het uitvoeren van testen, het verzorgen van opleidingen van het personeel en controles op de kwaliteit van de dienst. We kunnen bijvoorbeeld uw klantprofiel gebruiken als model om interne opleidingen te organiseren of onze diensten te optimaliseren.
 • De persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt met het oog op de administratie, het risicobeheer en controles op de organisatie van de Groep (zoals naleving/compliance, voorkoming van het witwassen, gerelateerde onderzoeken, bescherming van beleggers,...), risicobeheer, klachtenbeheer, internetaudit en externe audit, enz...
 • De persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden om u, eventueel per e-mail of op een andere manier elektronisch/per telefoon, producten/diensten aan te bieden gepromoot door Crédit Mutuel Leasing of door de bedrijven van de Groep waarvan Crédit Mutuel Leasing deel uitmaakt, alsook om u informatie te sturen over Crédit Mutuel Leasing of over de bedrijven van de Groep waarvan Crédit Mutuel Leasing deel uitmaakt.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Over het algemeen verzamelen wij uw gegevens rechtstreeks van u via formulieren. Wij raadplegen echter soms externe bronnen om bepaalde gegevens te verzamelen in het kader van de bovengenoemde doeleinden.

We raadplegen bijvoorbeeld de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, het rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen om de vertegenwoordigingsbevoegdheden van de zaakvoerders of bestuurders van rechtspersonen te bevestigen.

We raadplegen ook online media, informatiewebsites of websites van klanten of databases van derden om ons te informeren over mogelijke risico's die verband houden met een klant in het kader van onze taken van openbaar belang, ter voorkoming van witwassen, terrorismebestrijding en om aan onze embargoverplichtingen te voldoen (zie hierboven).

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

 • Crédit Mutuel Leasing: alleen de personen die hiervoor toestemming hebben gekregen en voor wie uw gegevens relevant zijn voor de uitvoering van hun opdracht, hebben toegang tot deze gegevens (bijvoorbeeld diensten die zorgen voor de uitvoering van transacties en het opsporen van fraude).
 • De entiteiten van de Groep waarvan Crédit Mutuel Leasing deel uitmaakt (de ondernemingen die zeggenschap hebben over Crédit Mutuel Leasing, de ondernemingen die onder zeggenschap staan van Crédit Mutuel Leasing en de ondernemingen die onder zeggenschap staan van alle ondernemingen, hierna de “Groep” genoemd), kunnen ook uw gegevens uitwisselen en centraliseren met het oog op het opstellen van uw geconsolideerd risicoprofiel en de invoering en uitvoering van een coherent beleid voor de acceptatie en opvolging van de klanten.
 • De verbonden entiteiten die behoren tot de Groep waartoe Crédit Mutuel Leasing behoort, in België of in het buitenland, met name om een geconsolideerd risicoprofiel van de klant op te stellen, vereist door de antiwitwaswetgeving, in het kader van de administratie, het risicobeheer (met name kredietrisico) en het toezicht op de organisatie van de Groep.
 • De fiscale, gerechtelijke of reglementaire autoriteiten, op basis van een wettelijke verplichting: bijvoorbeeld in uitvoering van een verzoek van een gerechtelijke/administratieve/reglementaire autoriteit.
 • Onze onderaannemers: ze kunnen alleen handelen op basis van onze instructies en zijn rechtstreeks verplicht om – net zoals wij – de verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (met name vertrouwelijkheid en veiligheid) na te leven.
 • Onze tussenpersonen: zij kunnen alleen handelen op basis van een partnerschapsovereenkomst en zijn rechtstreeks gehouden de verplichtingen uit de regelgeving na te komen.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

 • De gegevens die circuleren binnen de Groep, waarvan Crédit Mutuel Leasing deel uitmaakt, verlaten in principe niet het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (EER).
 • Bepaalde gegevens kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers of gezamenlijke verantwoordelijken buiten de EER. In dat geval zal Crédit Mutuel Leasing ervoor zorgen dat dit landen zijn die vallen onder een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (dat wil zeggen dat ze een niveau van bescherming bieden dat gelijkwaardig is aan de EER-lidstaten).

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de gegevens die wij verwerken?

 • Recht op toegang tot uw gegevens: U hebt te allen tijde het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens en om kosteloos een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen die Crédit Mutuel Leasing verwerkt.
 • Recht op rectificatie van uw gegevens: U kunt onjuiste gegevens corrigeren of onvolledige gegevens aanvullen.
 • Recht op verwijdering van uw gegevens : Deze omstandigheden worden vermeld in artikel 17 AVG.
 • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens: In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om de verwerking van bepaalde gegevens te beperken of stop te zetten. Deze omstandigheden worden opgesomd in artikel 18 van het AVG.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens: In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om de door u verstrekte gegevens die wij in uitvoering van onze overeenkomst hebben verwerkt, indien dit technisch mogelijk is, door te sturen naar u zelf of rechtstreeks naar een derde. Deze omstandigheden worden vermeld in artikel 20 AVG.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens : Als een behandeling gebaseerd is op ons legitieme belang, hebt u altijd het recht om zich tegen de behandeling te verzetten op grond van omstandigheden die verband houden met uw specifieke situatie. Dan zullen we deze behandeling stopzetten, tenzij er dwingende legitieme redenen zijn voor de behandeling die boven uw belangen, rechten en vrijheden staan of verband houden met de vaststelling, uitoefening of rechtvaardiging van wettelijke rechten. Wanneer persoonlijke gegevens worden verwerkt met het oog op directe marketing op grond van een legitiem belang, hebt u ook altijd het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking, in welk geval we de verwerking onmiddellijk stopzetten, met inbegrip van de verwerking van het profiel dat we voor u hebben vastgesteld. In het laatste geval zullen we ook geen gegevens meer verwerken voor directe marketingdoeleinden.
 • Uitvoering van uw rechten : u kunt uw bovenstaande rechten kosteloos uitoefenen door contact op te nemen met onze DPO, die uw eerste aanspreekpunt is op het gebied van privacy, op elk moment per brief aan de Dienst Risicobeheer en Compliance: Direction des Risques et de la Conformité de Crédit Mutuel Leasing, gevestigd te Tour D2, 17 bis Place des Reflets, 92988 Paris La Défense, Frankrijk.
  Bij het uitoefenen van uw rechten is Crédit Mutuel Leasing verplicht om uw identiteit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te controleren om te voorkomen dat een andere persoon uw rechten in uw plaats uitoefent. In dit kader kan dus een kopie van uw identiteitskaart gevraagd worden.
 • Uitzonderingen op uw rechten in verband met het voorkomen van witwassen en de financiering van terrorisme: Met betrekking tot de gegevens die wij over u moeten verwerken onder de preventieve reglementering inzake het witwassen en terrorismebestrijding (zie paragraaf 3) is de uitoefening van uw rechten beperkt bij wet van 18 september 2017.
  U hebt namelijk geen recht op inzage en rectificatie van uw gegevens, noch het recht op vergetenheid (wissing), op overdraagbaarheid van uw gegevens, of om bezwaar te maken, noch het recht om niet te worden geprofileerd of om u te laten weten dat er veiligheidsproblemen zijn. Uw recht op toegang tot de gegevens die wij in dit kader verwerken, wordt indirect uitgeoefend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie hieronder).
 • Als u een klacht hebt over de uitoefening van uw rechten: Elke klacht met betrekking tot de uitoefening van uw rechten kan schriftelijk worden gemeld aan de Dienst Risicobeheer en Compliance: Direction des Risques et de la Conformité de Crédit Mutuel Leasing, gevestigd te Tour D2, 17 bis place des Reflets, 92988 Paris La Défense, Frankrijk.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming: Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw gegevens verwerken of hoe wij u in staat stellen uw rechten uit te oefenen, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, tel : 070-8888 500, fax 070-8888 501 https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wat is de bewaartermijn van uw gegevens?

In het algemeen beperken wij het bewaren van uw gegevens tot een strikt minimale termijn en verwijderen we ze zodra de reden waarom we ze hebben verzameld niet meer bestaat.

 • Gegevens die worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting: De gegevens die wij op grond van een wettelijke verplichting moeten verwerken, worden bewaard binnen de wettelijke termijn.
 • Verwerkte gegevens voor het onderzoek van uw dossier: We bewaren de gegevens 3 jaar na de laatste contactdatum indien er tussen ons geen lease-overeenkomst is afgesloten.
 • Gegevens verwerkt om de uitvoering van het contract te verzekeren: Wij bewaren de gegevens 10 jaar na het einde van de overeenkomst of de uitvoering van de transactie, aangezien binnen deze termijn bezwaren kunnen worden opgeworpen. Deze termijn van 10 jaar zou kunnen worden verlengd indien een betwisting na deze 10 jaar wordt voortgezet.
 • Gegevens verwerkt in het gerechtvaardigd belang van Crédit Mutuel Leasing: de gegevens over de elektronische communicatie en de inhoud ervan kunnen worden bewaard tot het einde van de periode gedurende welke de onderliggende verrichting in rechte kan worden betwist.

Diversen

Deze verklaring zal regelmatig worden geactualiseerd om rekening te houden met wijzigingen in de wet- en regelgeving.
Wij nodigen u uit om kennis te nemen van de laatste versie die voor u beschikbaar is op onze websites.

Voor meer informatie over de privacywetgeving in Nederland kunt u de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit raadplegen: Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.